Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Rehabilitacja społeczna

 

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają, lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń. Likwidacja bariery technicznej powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

O dofinansowanie wyżej wymienionych zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
  w którym stale zamieszkują,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony według miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawę wypłaty środków finansowych stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio  na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów. Dofinansowaniu podlega likwidacja bariery architektonicznej, którą napotyka osoba niepełnosprawna w codziennym funkcjonowaniu, w związku z trudnościami w poruszaniu się. Dofinansowanie nie polega na wykonaniu remontu w rozumieniu modernizacji czy poprawie estetyki pomieszczenia.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych rozpatrywany jest indywidualnie, a Ośrodek na każdym etapie postępowania może wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji lub przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji zadania.

 

Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków Funduszu nie mogą być objęte:

 • żadne urządzenie montowane w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, typu windy i platformy schodowe,

 • mieszkania w stanie deweloperskim lub będące w trakcie prac wykończeniowych,

 • prace o charakterze remontowo- wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią o podniesieniu standardu pomieszczeń np.: wymian instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

 

Proponowany katalog rzeczowy urządzeń, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna:

1) Budowa indywidualnej pochylni wychodzącej bezpośrednio z miejsca zamieszkania wnioskodawcy tj. balkonu, okna, tarasu, dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu umożliwiającą samodzielne poruszanie się, w przypadku gdy zastosowanie innych rozwiązań z uwagi na warunki techniczne jest nie możliwe.

2) Zakup i montaż podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego, w przypadku gdy zastosowanie urządzeń alternatywnych ze względu na wysokie koszty lub warunki techniczne nie jest możliwe. W przypadku platformy przyschodowej, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu, sprzęt musi bezpośrednio wychodzić z miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

3) Dostosowanie elementów poszczególnych pomieszczeń w celu umożliwienia samodzielnego funkcjonowania, np.:

- zakup i montaż umywalki wraz z baterią umywalkową o szerokości nie mniejszej niż 60 cm (pod umywalką obowiązuje wolna przestrzeń),

- wymiana wanny na wolną przestrzeń kąpielową z profilowaną powierzchnią najazdową zapewniającą przestrzeń manewrową z panelem prysznicowym

- zakup i montaż wspornika kotary z kotarą (przy montażu należy zachować obszar powierzchni manewrowej)

- ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie bezpośrednio związanym z likwidacją barier architektonicznych, wyłącznie w miejscach sanitarnych (powierzchnia kąpielowa oraz powierzchnia umywalkowa),

- likwidacja progu i przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych - płytki ceramiczne – klasa antypoślizgowości od R10 do R13,

- zakup i montaż poręczy (pochwyt prosty 30 cm, pochwyt prosty 60 cm, pochwyt kątowy 30x60 cm, pochwyt łukowy stały 60 cm, pochwyt łukowy składany 60 cm),

- zakup i montaż siedziska prysznicowego dostosowanego indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

- zakup i montaż miski ustępowej dostosowanej indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej tylko w przypadku konieczności podwyższenia lub obniżenia jej wysokości. Za podwyższenie lub obniżenie miski ustępowej uznaje się zmianę jej wysokości liczonej od podłoża do obrzeża muszli.

- zakup i montaż deski sedesowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (deska ma być twarda i stabilna).

4) W przypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego:

- poszerzenie otworu drzwiowego oraz montaż drzwi wewnętrznych; drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy,

- montaż drzwi zewnętrznych; drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy,

- poszerzenie otworu drzwiowego – otwór drzwiowy w świetle ościeżnicy powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m,

- dostosowanie stolarki okiennej i drzwi balkonowych z obniżonymi okuciami (maksymalna wysokość klamki od poziomu posadzki – 120 cm, w przypadku drzwi balkonowych dodatkowe zabezpieczenie drzwi przed uderzeniem podstopnicą wózka do wysokości nie mniejszej niż 40 cm od poziomu posadzki, w przypadku montażu szyby hartowanej należy przedłożyć certyfikat),

- obniżenie/podwyższenie gniazd elektrycznych, wyłączników światła i innych,

 

5) Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przy dokonaniu likwidacji barier w pomieszczeniach uwzględnia się wykonanie odpowiedniego doświetlenia pomieszczenia, oznakowania lokalu i ciągów komunikacyjnych.

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (PDF 259 KB)

ZAŚWIADCZENIE wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (odt, 19,1 KB)

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (PDF, 245 KB)

ZAŚWIADCZENIE wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych (odt, 29,4 KB)

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (PDF, 246 KB)

ZAŚWIADCZENIE wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się (odt, 29,2 KB)

 

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby  prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej(jeden raz w roku), jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio dla miejsca zamieszkania – w przypadku osoby niepełnosprawnej, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, składają wniosek o dofinansowanie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadań.

Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie.

Ośrodek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Lista załączników dla osoby fizycznej

Lista załączników - osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego (PDF, 229 KB)

Wniosek instytucji o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (PDF,101 KB )

Zaświadczenie wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny( odt, 22,9 KB)

 

 

 

 

Sport, turystyka, rekreacja i kultura osób niepełnosprawnych

 • Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

  Z dofinansowania skorzystać mogą osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  - prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

  -udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania

  -udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

  Z dofinansowania nie może skorzystać podmiot, który ma zaległości wobec PFRON lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy. Aby skorzystać z dofinansowani należy złożyć:

  - Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i
  turystyki osób niepełnosprawnych,

  -udokumentowanie posiadania konta bankowego,

  -aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego albo z ewidencji działalności gospodarczej a w przypadku gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego – uchwała o utworzeniu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli przez osoby upoważnione)

  -statut lub inna dokument będący podstawą działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli przez osoby upoważnione)

  -pełnomocnictwo – gdy wniosek podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy

  -dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku

  -dokumenty potwierdzające warunki lokalowe i techniczne do realizacji zadania

  -dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON ( np. wyciąg z rachunku bankowego)

  W przypadku

  -podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

  • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

  • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

 • -pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej:

  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

  • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

  • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

  • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

 • Dokumenty dołączyć należy do wniosku w formie: skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) lub kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

  Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

  Udział własny wnioskodawcy: minimum 40% kosztów przedsięwzięcia

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki (PDF,102 KB)

 

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie, pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
 • złoży pisemny wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu oraz informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach (dotyczy turnusów, których program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne).

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenia równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:

 • lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna;
 • opiekun:
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
  • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawne;

Ośrodek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o ewentualnych uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji na ten temat. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Ośrodek rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje Ośrodek o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Dofinansowanie może być przekazane organizatorowi turnusu jeżeli spełnia on następujące warunki:

 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator posiada odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator jest uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: empatia.mpips.gov.pl

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia  dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o turnus rehabilitacyjny (PDF, 101 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (PDF, 101 KB)

Oświadczenie o wyborze turnusu rehabilitacyjnego ( PDF, 61,0 KB)

Oświadczenie organizatora (PDF, 51,0 KB)

Informacja o przebiegu turnusu (PDF, 61,0 KB)

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne są to wyroby medyczne, przedmioty służące do leczenia i rehabilitacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów ruchu  (np. protezy kończyn, kule, wózki inwalidzkie).

Środki pomocnicze to przedmioty wspomagające funkcjonowanie różnego rodzaju narządów, takich między innymi jak narząd słuchu, czy wzroku (np. aparaty słuchowe, protezy powietrzne, materace przeciwodleżynowe itp.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy w każdym czasie. Ośrodek w terminie 10 dni od dnia złożenia dokumentów informuje o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w powyżej, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PDF, 246 KB)

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (word, 14,1 KB)

Wnioski do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA  poniżej:

https://mopr.slupsk.pl/strona/pliki-do-pobrania

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803