Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

piętro: parter
pokój nr: 12
telefon: 59-848-10-50, 59-848-10-51, 59-841-12-24 (punkt informacyjny) - od 2 STYCZNIA 2020 R. PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-14.00

TERMINY WYPŁAT

DRUKI DO POBRANIA

e-mail: sw.rodzinne@mopr.slupsk.pl

Kierownik: Zofia Gumińska

Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy:

1) przyjmowanie wniosków składanych w formie papierowej oraz odbieranie wniosków złożonych drogą elektroniczną  na świadczenia

- Rodzinne
a) Zasiłek rodzinny, do którego mogą przysługiwać (w zależności od sytuacji) dodatki:
- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

b) Zasiłek pielęgnacyjny,
c) Świadczenie pielęgnacyjne,
d) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)
e) Specjalny zasiłek opiekuńczy
f) Świadczenie rodzicielskie

- Zasiłki dla opiekunów

- Świadczenia wychowawczego (tzw."500+")

- Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego  zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

- Świadczenia dobry start (tzw. 300+)

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

2) wprowadzanie danych do systemu komputerowego, 

3 wydawanie decyzji administracyjnych,
4) wprowadzanie danych do programu Płatnik, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

5) Weryfikowanie danych poprzez platformę empatia

6) przyjmowanie odwołań i przekazywanie ich wraz z dokumentami do SKO,
7) sporządzanie list wypłat (przekazy pocztowe, przelewy, lista do kasy MOPR),
8) postępowanie dotyczące świadczeń w przypadku gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (współpraca z PUW),
9) działalność komisji ds. umorzeń, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń i zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego,
10) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dotyczących umorzeń nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i,zasiłków dla opiekunów,świadczeń wychowawczych, świadczeń "Dobry Start"
11) przekazywanie informacji o zwrocie świadczeń uznanych za nienależnie pobrane przez Wojewodę  Pomorskiego,
12) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz przyjmowanie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
13) wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
14) kierowanie wniosków do:
a) wydziałów komunikacji o zatrzymanie prawa jazdy,
b) PUP o aktywizację zawodową dłużnika

15.Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  (kpk art.304) oraz wniosków ściganie za przestępstwo określone w art.209 kk  do organów ścigania.

16)składanie wniosków do komorników sądowych o  przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego

17) przekazywanie decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego do komorników sądowych,
18) przekazywanie informacji dłużnikowi alimentacyjnemu o przyznanych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
19) przekazywanie informacji o przyznanych świadczeniach do organu właściwego dłużnika,
20) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych na wniosek organu właściwego wierzyciela,
21) przekazywanie informacji dotyczących dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego wierzyciela i podjęcie działań wobec tego dłużnika,
22) występowanie z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec niego,
23) wnioski o ustalenie miejsca pobytu dłużnika do wydziału udostępniania informacji Centrum Personalizacji Dokumentów MSW,
24) występowanie z pozwem do sądów w celu ustalenia kuratora dla osoby nieobecnej w miejscu zamieszkania,
25) przekazywanie do Urzędu Miejskiego informacji o spłatach zadłużenia przez dłużnika alimentacyjnego,
26) zamawianie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
27) sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803