Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Zasiłek rodzinny

Świadczenie jest przyznawane na okres zasiłkowy czyli od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Ustawodawca określił celowość zasiłku na pokrycie części wydatków na utrzymanie dziecka. W tym przypadku bierzemy pod uwagę kryterium dochodowe. W przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie można przekraczać 674 zł netto. Dochód do 764 zł dotyczy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Dochód określa się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

Należy pamiętać, że zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują dziecku do 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


Komu przysługuje prawo do zasiłku?

- osobie uczącej się – tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne,

- jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

- rodzicom,

- opiekunowi faktycznemu dziecka – tj. osobie, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka,


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim lub przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej:

- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd chyba, że:


+ rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

+ ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją),

+ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
+ sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

+ dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieka naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

+ członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


W JAKIEJ WYSOKOŚCI WYPŁACANY JEST ZASIŁEK RODZINNY?


Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi:

- 95 zł na dziecko w wieku 0 – 5 lat,

- 124 zł na dziecko w wieku 6 – 18 lat,

- 135 zł na dziecko w wieku 19 – 24 lat.

 

Druk wniosku jest dostępny na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803