Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Sprężyna

Miasto Słupsk/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu  w Słupsku realizują projekt „Sprężyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Oś Priorytetowa 6

Integracja

Działanie 6.2.

Usługi Społeczne

Poddziałanie 6.2.2.

Rozwój usług społecznych

Wartość projektu

Wartość projektu: 418 156,29 zł
Dofinansowanie z UE: 376 340,66 PLN

Cel

zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

Okres realizacji projektu

2022-10-01 - 2023-09-30

Grupa docelowa

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są:  kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, dzieci i młodzież umieszczona w pieczy zastępczej  oraz  usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

Działania

W projekcie przewidziano realizację następujących działań:

  • praca z rodziną i dziećmi, opracowywanie i monitoring ścieżek reintegracji,
  • rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej,
  • warsztaty edukacyjne dla rodziców zastępczych,
  • wsparcie psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej,
  • działania aktywizacyjne dla dzieci i młodzieży,
  • wyposażenie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w kompetencje społeczno-zawodowe.

Efekty

Projekt wpłynie na rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Sześć rodzin zakwalifikowanych zostanie do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych tworząc 6 miejsc dla dzieci w pieczy. Istniejące formy rodzinnej pieczy zastępczej będą nadal funkcjonowały, wzmocnione i wyposażone w nowe kompetencje. Działania przyczynią się do podtrzymania gotowości do sprawowania opieki nad powierzonymi dziećmi w pieczy mimo wielu trudności i obowiązków. Rodziny zastępcze nie będą się wypalały i w dalszym ciągu będą zapewniały miejsca w rodzinnej pieczy. Umocnią się więzi pomiędzy Rodzicami Zastępczymi a wychowankami, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w jakości sprawowanej pieczy zastępczej. Wzrost kompetencji społecznych dzieci, wyrównywanie ich braków edukacyjnych nabytych w rodzinach naturalnych, wsparcie specjalistów, będzie miało wpływ na lepsze funkcjonowanie rodzin zastępczych, będą mniej narażeni na kryzys w ich funkcjonowaniu. Usamodzielniani nabędą nowe kompetencje, które ułatwią start. 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803