Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Pomorskie z Ukrainą

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku realizuje projekt grantowy „Pomorskie z Ukrainą”, w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

Odbiorcy projektu:

Obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i przebywają na terenie Słupska.

Cel projektu:
Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.

 

 

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł.

Czas realizacji grantu: 01.12.2022 r. do 31.07.2023 r.


Działania:

Działania o charakterze społecznym:

 

 1. Wsparcie asystenta ds. społecznych

Osoba dorosła zgłaszająca chęć udziału w objęta zostanie wsparciem asystenta, nawet w minimalnym zakresie w celu weryfikacji potrzeb i oczekiwań.

Cel asystenta ds. społecznych: motywowanie i wspieranie w zakresie przywrócenia samodzielności i aktywności w codziennym funkcjonowaniu.

Jeden asystent będzie miał pod swoją opieką jednego lub kilku uczestników. Przy czym w jednym czasie asystent będzie realizował wsparcie dla jednej osoby. Asystentami będą obywatele polscy, osoby, które bardzo dobrze znają Słupsk, system wsparcia, mają wiedzę na temat funkcjonujących instytucji i organizacji na terenie miasta Słupska, a także znają bardzo dobrze system wsparcia oferowanego obywatelom Ukrainy. Asystent będzie odgrywał kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu podopiecznego. Zapozna danego uczestnika grantu z instytucjami/organizacjami funkcjonującymi na terenie Słupska, zapozna z miastem, komunikacją miejską, pomoże w załatwianiu spraw urzędowych, ułatwi kontakty z instytucjami lokalnymi poprzez asystowanie podczas wizyt itp. (w zależności od potrzeb).

 

 1. Wsparcie psychologiczne

Wsparcie indywidualne przydzielane w zależności od potrzeb.

 

 1. Wsparcie prawne

Prawnik będzie realizował poradnictwo w zakresie m.in.  legalizacji pobytu, załatwieniu formalności związanych z pobytem w Polsce, wyjaśnieniu polskich przepisów prawnych, pomocy w wypełnianiu formularzy urzędowych, uzyskania pozwolenia na prace, zakładania działalności gospodarczej, praw dla cudzoziemców dotyczących opieki zdrowotnej, praw dla cudzoziemców dotyczących świadczeń socjalnych czy edukacji (poradnictwo świadczone w zależności od bieżących potrzeb).

 

 1. Pogadanki tematyczne

Zorganizowane zostaną różne pogadanki tematyczne, prowadzone przez specjalistów w różnych dziedzinach. Pogadanki będą miały charakter otwarty, będą organizowane cyklicznie w różnych miejscach na terenie miasta Słupska (przykładowa tematyka: życie bez przemocy, prawidłowe wzorce wychowawcze, segregacja śmieci, aktywny senior, deinstytucjonalizacja, zasady poszukiwania zatrudnienia, zapoznanie z przepisami dotyczącymi wymogów kwalifikacyjnych w wybranych zawodach itp.). Na potrzeby organizacji pogadanek zakupione zostaną, opracowane, wykonane odpowiednie materiały informacyjne, które będą przekazywane uczestnikom pogadanek – opracowane również w języku ukraińskim

 

 1. Wyjścia na basen

Uczestnikom grantu zakupione zostaną bilety wstępu do słupskiego aquaparku Trzy Fale celem wzmocnienia ich aktywności w życiu społecznym.

Każdemu uczestnikowi zakupionych zostanie 10 biletów

 

 1. Zajęcia tematyczne w Placówkach Wsparcia Dziennego (wsparcie dla dzieci)

Planuje się zorganizowanie tematycznych zajęć, w których będą mogły wziąć udział dzieci polskie i ukraińskie (np. zajęcia z ceramiki, świąteczne, muzyczne i inne) Celem zajęć jest integracja obu grup. Zajęcia prowadzone przez zatrudnionych wychowawców w placówkach.

 

Działania o charakterze edukacyjnym:

 

 1. Korepetycje dla dzieci

Indywidualne korepetycje z różnych przedmiotów  (w zależności od potrzeb danego dziecka). Działanie realizowane w okresie od 12.2022 do 5.2023 r. (godziny wykorzystywane w zależności od bieżących potrzeb), średnio 2h w tygodniu na 1 dziecko.

 

 1. Bony edukacyjne

Planuje się zapewnienie bonów edukacyjnych dla 15 osób, które chciałyby podnieść poziom swojego wykształcenia lub dostosować je do potrzeb rynku pracy. Bon przyznany na wniosek na podstawie regulaminu.

Maksymalna wysokość bonu edukacyjnego: 3500 zł

 

 

 1. Bony zawodowe

Bon zawodowy dla 20 osób w celu wyposażenia ich w odpowiednie kompetencje, umiejętności lub kwalifikacje zawodowe pożądane na rynku pracy. Bon przyznany na wniosek na podstawie regulaminu. Maksymalna wysokość bonu zawodowego: 3500 zł.

 

 

 1. Tłumaczenie dokumentów

W ramach grantu możliwe jest sfinansowanie tłumaczenia dokumentów.

 

 1. Zapewnienie schronienia i artykułów pierwszej potrzeby – interwencja kryzysowa

Planuje się, że 30 uczestników grantu, którzy przyjadą do Słupska z Ukrainy, objętych zostanie wsparciem asystenta ds. społecznych, jednocześnie osoby te będą wymagały wsparcia w zakresie pilnego zapewnienia schronienia, zakupu artykułów pierwszej potrzeby, w tym podstawowej odzieży, artykułów higienicznych, żywnościowych itp.

Szacuje się koszt na 1 osobę: średnio 2000,00 zł

 

Działania o charakterze kulturalnym:

 

Zorganizowane zostaną różne wydarzenia kulturalne, w których wezmą udział uczestnicy grantu wraz ze społecznością lokalną. Wydarzenia zorganizowane zostaną przez pracowników placówek wsparcia dziennego we współpracy z asystentami ds. społecznych. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zaproszenia  do udziału w wydarzeniu członków rodzin lub znajomych, z którymi przyjechali do Słupska 
z Ukrainy.

Tematyka wydarzeń określona na etapie realizacji działań.

 

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803