Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej – to pomoc przysługująca osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

 • usługi o charakterze pielęgnacyjnym i higienicznym

 • oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmują:

 1. pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;

 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych;

 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece;

 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;

 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach: zmianę opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych oraz materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także pomoc w utrzymaniu higieny;

 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia;

 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

 1. Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.):

  zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

 • współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

 1. Specjalistyczna usługa opiekuńcza może być świadczona przez osobę, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.);

 • posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

 • posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 • leki, w tym insulinę, podawać może wyłącznie osoba specjalnie uprawniona.

 

 1. W przypadku ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, zawierające wskazania co do zakresu i proponowanego wymiaru usług.

 

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce ich świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie

Jak uzyskać pomoc?

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Podczas wywiadu określa się :

 • rodzaj, zakres oraz dzienny wymiar świadczonych usług,

 • okres, przez który mają być świadczone

 • wysokość i sposób pobierania opłaty za świadczone usługi w zależności od posiadanego dochodu.

Dokumenty wymagane podczas wywiadu:

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in.

 • odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie wniosku,

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,

 • zaświadczenie lekarskie zawierające wskazania co do zakresu i proponowanego wymiaru usług, specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym

 • ewentualnie wypisy ze szpitala rachunki potwierdzające koszty utrzymania domu/ mieszkania,

   

Przyznanie pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej.

Zasady odpłatności

Dokładne zasady odpłatności określa UCHWAŁA NR  LV/799/23 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich (Dz. URZ. Województwa Pomorskiego, z dnia 13 marca 2023 r., Poz. 1271)

Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Poniżej przedstawiamy:

TABELE ODPŁATNOŚCI Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy (odt 32,1 kB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, nr 189, poz. 1598 ze zm.).

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Gdzie złożyć wniosek i uzyskać informacje?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Zespół do spraw seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych

Adres: ul. Słoneczna 15 d, 76-200 Słupsk;

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

tel. 59-81-42-826; 59-81-42-827; 59 81-42-829

 

Poniżej przedstawiamy następujące pliki:

TABELA ODPŁATNOŚCI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (odt, 30,1 KB)

- WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO (plik pdf 80,4 KB)

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803