Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Pomoc dla osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Z pomocy może skorzystać osoba pełnoletnia opuszczająca:

 • rodzinę zastępczą,
 • rodzinny dom dziecka,
 • placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub
 • regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Formy pomocy:

 • pieniężna na usamodzielnienie,
 • pieniężna na kontynuowanie nauki,
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkanie chronione,
 • w uzyskaniu zatrudnienia,
 • na zagospodarowanie,
 • zapewnia się pomoc prawną.

Aby skorzystać z w/w form pomocy niezbędne są:

 • wizyta w MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15D, pokój 216, nr tel 059-814-28-25
 • posiadanie opiekuna usamodzielnienia, który wyznaczony jest na co najmniej rok  przed osiągnięciem 18 roku życia,
 • posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia (IPU) na co najmniej miesiąc przed osiągnięciem 18 roku życia,
 • wniosek o pomoc,
 • dokument tożsamości,
 • informacje o numerze konta bankowego.

W celu uzyskania bliższych informacji można od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15 skontaktować się z pracownikiem MOPR do spraw usamodzielnienia:

Panią Barbarą Syrek - b.syrek@mopr.slupsk.pl ; tel. 059-814-28-25,

Panią Dorotą Religą - d.religa@mopr.slupsk.pl ; tel. 059-814-28-25.

 

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące  form pomocy i warunków ich uzyskania.

1.  Pomoc przysługuje osobie pełnoletniej opuszczającej, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

2. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 1. 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 2. 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną.

3. Pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej.

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej przed rozpoczęciem usamodzielnienia.
 2. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

4. Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie ina zagospodarowanie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

 1. zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;
 2. sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie jeżeli dalej się uczy:

 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy, w celu przygotowania zawodowego.

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 681,00 zł. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, dla których powiatem właściwym do przyznania tego wsparcia jest Miasto Słupsk. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

 • w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

Zawieszenie pomocy na kontynuowanie nauki następuje z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej, w drodze decyzji.

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

 • kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;
 • bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;
 • została umieszczona w zakładzie karnym.

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie:

 

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 4 486,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
  • nie mniej niż 8 968,00  zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  • nie mniej niż 4 486,00  zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  • nie mniej niż 2 244, 00zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.        

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na zagospodarowanie:

 • jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 2 039,00 zł,   
 • w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopnia niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4 077,00 zł.
 • może być przyznana w formie rzeczowej.

Przesłanki odmowy przyznania pomocy

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Druki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie (word, 66,5 KB)

2. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie (word, 62,5 KB)

3. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki (word, 67,5 KB)

4. Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki (word, 67,5 KB)

5. Wskazanie i zgoda opiekuna usamodzielnienia (word, 66,6 KB)

6. Ocena końcowa procesu usamodzielnienia (word, 68,0 KB)

7. Oświadczenie o rezygnacji z realizacji założeń IPU (word, 72,3 KB)

8. Zmiana nr... do indywidualnego programu usamodzielnienia (word, 42,0 KB)

9. Indywidualny program usamodzielniania (word, 27,1 KB)

 

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803