Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Mieszkanie treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Mieszkanie treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zwane dalej „mieszkaniem dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej” jest formą pomocy społecznej przygotowującą do samodzielnego życia.

Świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia. Udzielanie wskazówek dotyczących sposobu realizacji założeń Indywidualnego Procesu Usamodzielnienia.

 

Zasady kierowania do Mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

 

1. O przyznanie wsparcia w Mieszkaniu treningowym dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej ubiegać się mogą osoby opuszczające piecze zastępczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gdy:

  • ich umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu;
  • nie ukończyły 26 roku życia;
  • podlegają procedurze usamodzielnienia

2. Przyznanie pomocy w formie pobytu w Mieszkaniu treningowym dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na podstawie:

  • wniosku osoby usamodzielnianej (którego wzór stanowi załącznik nr 1do Regulaminu);
  • dokonanych ustaleń między podmiotem kierującym do tej formy wsparcia, podmiotem prowadzącym mieszkanie treningowe lub wspomagane oraz osobą ubiegającą się o pobyt w tym mieszkaniu lub jej przedstawicielem ustawowym, zwanych dalej kontraktem mieszkaniowym (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 należy dołączyć:

  1. opinię pracownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej bezpośrednio współpracującego z rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka, w których przebywa osoba usamodzielniana (dotyczy wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej);

  2. pisemne zobowiązanie ubiegającego się o pobyt w Mieszkaniu treningowym dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej do przestrzegania Regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

 

4. W pisemnych ustaleniach zwanych kontraktem mieszkaniowym, o których mowa w ust. 2 pkt 2

zawarte są:

1) cel pobytu;

2) okres pobytu;

3) rodzaj i zakres świadczonego wsparcia;

4) odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia,

5) poziom partycypacji w kosztach udzielonego wsparcia przez podmiot kierujący do tej formy wsparcia, jeżeli nie jest to podmiot prowadzący mieszkanie treningowe lub wspomagane lub zlecający ich prowadzenie;

6) uprawnienia osoby korzystającej ze wsparcia, w tym prawa do prywatności i intymności, indywidualizacji i dostosowania do potrzeb pomocy, wyborów i samostanowienia, a także włączenia społecznego;

7) sposób zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu treningowym

8) zobowiązanie się osoby ubiegającej się o pobyt w mieszkaniu treningowy przestrzegania Regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym;

9) zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia;

10) skutki nieprzestrzegania postanowień, o których mowa w pkt 6–8.

 

5. Prawo do zamieszkania w Mieszkaniu treningowym dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przysługuje wyłącznie osobom wymienionym w decyzji administracyjnej.

 

W celu uzyskania bliższych informacji można od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 skontaktować się z pracownikiem MOPR do spraw usamodzielnienia:

Panią Barbarą Syrek - b.syrek@mopr.slupsk.pl ; tel. 059-814-28-25,

Panią Dorotą Religą - d.religa@mopr.slupsk.pl ; tel. 059-814-28-25.

 

Niezbędne dokumenty:

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803