Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

K O M U N I K A T nr 14 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

K O M U N I K A T nr 14  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z póź. zm.) informuję, że począwszy od dnia 19 października 2020 r. ograniczam działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku poprzez:

1. Zawieszenie stacjonarnej działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” i Klubu Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Kawon”. Pracowników wskazanych placówek zobowiązuję do utrzymywania regularnego, zdalnego kontaktu z pensjonariuszami i członkami Klubu.

2. Dopuszczenie możliwości świadczenia pracy zdalnej w systemie rotacyjnym na zasadach określonych w stosownych Zarządzeniach Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Realizacja pracy zdalnej nie wyklucza doraźnego świadczenia pracy socjalnej oraz wsparcia rodziny w środowisku.

3. Zawieszenie stacjonarnych spotkań w ramach grup roboczych realizujących procedury „Niebieskie Karty”. Zobowiązuję pracowników zaangażowanych w realizację procedury „Niebieskie Karty” do udzielania wsparcia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

4. Dopuszczenie możliwości czasowego zawieszenia wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych po uprzednim uzgodnieniu takiego zamiaru z pracownikiem socjalnym i poinformowaniu o tym świadczeniobiorcy. Zawieszenie świadczenia usług jest możliwe w sytuacji, w której nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia podopiecznego, dotyczyć powinno przed wszystkim usług o charakterze porządkowym.

5. Ograniczenie świadczenia pracy socjalnej oraz wsparcia rodziny świadczonych w środowisku, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, do sytuacji bezwzględnie tego wymagających. Ograniczenie nie dotyczy:

  • osób i rodzin oczekujących bezpośredniego wsparcia w miejscu zamieszkania (obowiązkiem pracownika jest ustalenie ewentualnych oczekiwań w tym zakresie w trakcie rozmowy telefonicznej);

  • osób i rodzin zwracających się o wsparcie po raz pierwszy w bieżącym roku.

6. Zawieszam organizację i prowadzenie działań animacyjnych Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki”, których adresatami są seniorzy.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803