Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań”

ul. Jaracza 9, 76-200 Słupsk

tel. 59 842 49 00

e-mail: ddps@mopr.slupsk.pl

 

Kierownik: Małgorzata Mogielnicka

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym dla 80-ciu osób starszych, który w formie pomocy półstacjonarnej realizuje zadania służące utrzymaniu seniorów w ich naturalnym środowisku. Odbiorcami usług oferowanych przez ośrodek są podopieczni, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność mają trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub przystosowaniu się w miejscu zamieszkania i wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Osoba kwalifikowana do DDPS powinna spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek emerytalny (ukończony 60 r.ż.),

 • nieradzenie sobie w organizacji gospodarstwa domowego,

 • samotność,

 • orzeczony lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej oferuje pobyt i usługi od poniedziałku do piątku w godz. od 730 - 1530:

 

 1. Socjalno – bytowe, poprzez:

 • załatwianie spraw urzędowych (formułowanie pism, wypełnianie druków, umawianie wizyt)

 • kontakt z pracownikiem socjalnym MOPR, rodziną i lekarzem podopiecznego

 • zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu

 • wyżywienie – jeden posiłek dziennie,

 • utrzymanie czystości – udostępnienie urządzeń do utrzymania higieny osobistej.

 

 1. Opiekuńcze poprzez:

 • udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

 • pielęgnacja w razie potrzeby,

 • opiekę higieniczną.

 

 1. Wspomagające, poprzez:

 • terapię zajęciową - stosowana jest m.in. muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, kulturaterapia, ergoterapia, zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, papieroplastyka (Origami, Qulling),
  prace szydełkiem i na drutach, filcowanie, i in., organizowanie wystaw prac wykonanych przez podopiecznych, przygotowywanie dekoracji okolicznościowych różnymi technikami. Placówka jest otwarta na propozycje zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczestników!!!

 • usprawnianie i aktywizację – zajęcia ogólnokondycyjne w zakresie kinezyterapii – pod opieką technika masażysty, udział w gimnastyce geriatrycznej, podopieczni mają możliwość korzystania
  z masażu po przedłożeniu zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań. Placówka dysponuje profesjonalnym sprzętem typu łóżko UGOL

 • umożliwienie zaspokajania potrzeb kulturalnych,

 • stymulowanie nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktów z otoczeniem,

 • działania prowadzące do usamodzielniania mieszkańców i pomoc w usamodzielnianiu.

W dziennym domu odbywają się imprezy kulturalne, uroczystości, spotkania okolicznościowe. Od wielu lat tradycją jest organizowanie spotkań z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Odbywają się bale karnawałowo-kostiumowe. Ośrodek realizuje cykl festynów integracyjnych, których celem jest integracja międzypokoleniowa. Placówka utrzymuje systematyczny kontakt z różnymi instytucjami i grupami działającymi na rzecz osób starszych, co umożliwia uczestnikom poszerzenie kontaktów z osobami nie tylko w swojej grupie wiekowej. Turystyka i rekreacja jest możliwa poprzez organizację spacerów i wycieczek w grupach zorganizowanych.

 

Do Dziennego Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej o przyznanie pobytu w Domu złożonego u pracownika socjalnego MOPR wraz z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania z aktualnym zaświadczeniem o dochodach i dowodem osobistym.

 W zależności od miejsca zamieszkania kandydatem zajmuje się inny zespół pracy socjalnej, który można odnaleźć w poniższej wyszukiwarce:

Wyszukiwarka zespołów pracy socjalnej

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, na podstawie którego wydawana jest decyzja administracyjna w sprawie pobytu w DDPS. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania/pobytu osoby zainteresowanej, w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o potrzebie udzielenia pomocy. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego wydania świadczenia, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od daty poinformowania o takiej konieczności. Celem wywiadu jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, materialnej etc.

Pobyt w DDPS jest nieodpłatny co reguluje uchwała Rady Miejskiej w Słupsku. Natomiast możliwe jest odpłatne korzystanie z posiłku, którego koszt określony jest zarządzeniem Dyrektora. Osoby poniżej kryterium obowiązującego w pomocy społecznej zwolnione są z płatności: gdy ponoszona odpłatność skutkowałaby zmniejszeniem dochodu Podopiecznego korzystającego do kwoty niższej lub równej kryterium dochodowego w pomocy społecznej, gdy z przeprowadzonej analizy budżetu domowego Podopiecznego/rodziny uwzględniającej niezbędne potrzeby, wynika, że Podopieczna/y korzystający nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad, gdy wystąpi udokumentowane zdarzenie losowe lub mogą skorzystać z dofinansowania z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023" do posiłków, których dochody są nie wyższe niż 200 proc. kryterium obowiązującego w pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje uzyskać można w MOPR ul. Słoneczna 15d lub DDPS ul. Jaracza 9

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803