Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Kierunek aktywność II

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont realizują projekt pn. „Kierunek aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.01. Aktywna integracja
Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

Wartość projektu

Wartość projektu: 2 691 996,96 PLN
Dofinansowanie z UE: 2 290 747,42 PLN

Cel

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników/czek – osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społecznym, niepracujących, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku.

Okres realizacji projektu

IX 2018 - XII 2020

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób bezrobotnych (w tym bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono III profil pomocy), korzystających z pomocy społecznej i kwalifikujących się do wsparcia pomocy społecznej.

Działania

W projekcie zaplanowano szereg działań wspierających i aktywizujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej:

  • praca socjalna i opracowanie ścieżek reintegracji;
  • rozwijanie idei wolontariatu wśród uczestników/czek;
  • stworzenie i realizacja PAI (Program Aktywna Integracja), w tym realizacja warsztatów dotyczących budowania i rozwoju motywacji, komunikacji interpersonalnej, kompetencji społecznych oraz autoprezentacji;
  • organizacja prac społecznie użytecznych;
  • utworzenie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, które realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej (zajęcia społeczne, warsztaty praktyczne: opiekuńczo-gospodarcze, remontowo-budowlane, konserwatorsko-porządkowe, wytwórczo-handlowe, warsztat prac twórczych);
  • poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne; poradnictwo specjalistyczne i usługi terapeutyczne;
  • warsztaty kształtujące umiejętności osobiste i społeczne;
  • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  • staże, kursy i szkolenia zawodowe.

Efekty

Udział w projekcie przyczyni się do zmiany sytuacji społeczno-zatrudnieniowej uczestników projektu i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia. Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.

Zakłada się, że minimum 18 osób podejmie zatrudnienie w trakcie projektu lub tuż po jego zakończeniu; 25 osób uzyska nowe kwalifikacje, 16 osób będzie poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

sekretariat@mopr.slupsk.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803