Przejdź do treści
Logo MOPR Słupsk
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Facebook Mapa strony Wysoki kontrast Biuletyn informacji publicznej Projekty Unijne

Usługi społeczne -obszar rewitalizowany

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz ze Słupskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg” oraz Fundacją Progresja realizują projekt pn. „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.02. Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Wartość projektu

Wartość projektu: 6 971 351,71 PLN
Dofinansowanie z UE: 6 625 637,00 PLN

Cel

Celem projektu jest stworzenie nowych, trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz rozbudowa i udoskonalenie istniejącego systemu wsparcia przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w procesie rewitalizacji.

Okres realizacji projektu

I 2018 – XII 2021

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizowanego (centrum miasta wraz z ościennymi dzielnicami) – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, a w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin charakteryzujących się bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci i młodzieży pochodzących z takich rodzin.

Działania

W projekcie przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:

 • praca socjalna, opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;
 • świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych);
 • organizacja i prowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych;
 • rozwój nowoczesnego systemu teleopieki;
 • działalność asystentów osób niepełnosprawnych;
 • funkcjonowanie telefonu zaufania;
 • usługa „złotej rączki”;
 • działalność animatora lokalnego ds. seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
 • zajęcia grupowe i specjalistyczne poradnictwo dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
 • wdrożenie Informatycznego Rejestru Dostępnych Usług Społecznych;
 • utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego;
 • utworzenie i prowadzenie psychologicznej poradni rodzinnej z mieszkaniem terapeutycznym.

Efekty

Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, wydłużona lub zwiększona zostanie ich samodzielność bądź możliwe będzie funkcjonowanie przy wsparciu z zewnątrz ale w miejscu zamieszkania, a konieczność pobytu w placówkach zapewniających całodobowe usługi zostanie odsunięta w czasie, ewentualnie całkowicie zniwelowana. Z kolei działania skierowane do rodzin nie w pełni wydolnych wychowawczo, przyczynią się do podniesienia poziomu pedagogizacji rodziców, zahamowany zostanie proces wykluczania społecznego dzieci i młodzieży, co w efekcie ograniczy ilość dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (plik PDF, rozmiar: 448 KB)
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik PDF, rozmiar: 697 KB)
 3. Formularz zgłoszeniowy (plik PDF, rozmiar: 319 KB)
Kontakt

Adres

ul. Słoneczna 15D,
76-200 Słupsk

e-mail

mopr@sl.home.pl

Telefony

59 81 42 801
59 81 42 802

Fax

59 81 42 803