Kierownik Placówek: Marlena Kot-Brzezinska

Aktualne informacje o działalności placówek zawarte są w linku poniżej:

https://www.facebook.com/pow.slupsk/

Do zadań Placówek opiekuńczo-wychowawczych należy:

1) stwarzanie prawidłowych warunków do działalności opiekuńczo – wychowawczej placówek, w tym przestrzegania standardów opieki i wychowania określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,
2) koordynowanie odpowiedniego stanu zatrudnienia w placówkach,
3) sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem funkcjonowania placówek oraz nad przebiegiem procesów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktyczno – terapeutycznych,
4) kierowanie pracą Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.