adres: ul.Słoneczna 15d
76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 207
telefon: 59-814-281


Do zadań Zespołu ds. domów pomocy społecznej należy:

1) prowadzenie postępowań związanych ze skierowaniem i umieszczeniem klienta w domu pomocy społecznej,
2) przygotowywanie projektów wniosków do sądów o umieszczenie w domach pomocy społecznej bez zgody klientów,
3) ustalenie zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia,
4) organizowanie i zapewnianie pomocy instytucjonalnej dla mieszkańców gminy, w tym merytoryczne i organizacyjne wykonywanie zadań związanych z kontraktacją i finansowaniem usług w domach pomocy społecznej,
5) ustalanie odpłatności za pobyt i weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie i przebywających w domu pomocy społecznej,
6) prowadzenie ewidencji osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
7) załatwianie skarg, odwołań i interwencji w zakresie realizowanych zadań,
8) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań,
9) współpraca z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Domami Pomocy Społecznej,
10) wprowadzanie do systemu POMOST informacji umożliwiających wydanie decyzji związanych z umieszczaniem w domach pomocy społecznej lub ośrodkach wsparcia,
11) przygotowywanie decyzji związanych z umieszczaniem w domach pomocy społecznej lub ośrodkach wsparcia.