adres: ul.Słoneczna 15d
76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 206
telefon: 59-81-42-811

 

Do zadań Zespołu ds. pracowniczych należy:

1) realizacja polityki kadrowej Ośrodka,
2) dokonywanie analizy stanu i struktury zatrudnienia, określanie potrzeb, sporządzanie sprawozdania z tego zakresu,
3) prowadzenie spraw pracowniczych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników,
b) ewidencja zatrudnianych i zwalnianych pracowników,
c) sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, informacji dla pracowników, zmiany stanowisk, uposażeń, świadectw pracy,
d) wydawanie skierowań na badania profilaktyczne,
e) ewidencja i wystawianie delegacji służbowych i legitymacji służbowych,
f) wystawianie zaświadczeń, sporządzanie niezbędnych pism i odpisów dotyczących zatrudnienia,
g) ewidencja i przygotowywanie umów dotyczących kształcenia i dokształcania pracowników,
h) ewidencja czasu pracy, urlopów pracowniczych, zaświadczeń lekarskich,
i) opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń dotyczących pracy,
j) przygotowywanie stosownej dokumentacji w zakresie wymierzenia kar porządkowych i przyznania nagród,
k) sporządzanie sprawozdawczości kwartalnej, półrocznej i rocznej
l) sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu PFRON,
m) współpraca z PUP w zakresie organizowania staży dla bezrobotnych absolwentów, robót publicznych i prac interwencyjnych,
n) kompletowanie dokumentów pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
o) nadzór nad planowaniem zatrudnienia, prowadzenie wykazu etatów,
p) współdziałanie w ustaleniu i utrzymaniu optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia,
q) współpraca z działem księgowości m.in. sporządzanie wykazu osób uprawnionych do „trzynastki”, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, odzieży ochronnej,
r) przygotowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
s) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu służby przygotowawczej.