adres: ul.Słoneczna 15d
           76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 208
telefon: 59-814-28-13

Do zadań Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy:

1) koordynowanie organizowania Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Słupska realizujących procedurę - „Niebieska Karta”,
2) koordynowanie korzystania z zaplecza technicznego Ośrodka do prac Grup Roboczych i spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego,
3) osobiste uczestnictwo Członków Zespołu w pracach Grup Roboczych a także proponowanie do składu grup innych pracowników Ośrodka wg potrzeb, w szczególności pracowników socjalnych, gdy procedura „Niebieska Karta” prowadzona jest w środowiskach objętych pomocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
4) monitorowanie przebiegu procedury w Grupach Roboczych, w szczególności zwracając uwagę na systematyczność i terminowość działań Grupy,
5) wstępne weryfikowanie poprawności zapisu przebiegu procedury „Niebieska Karta” zawnioskowanych w poszczególnych przypadkach do zamknięcia procedury, a następnie przedkłada zaakceptowane dokumenty Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego,
6) przechowywanie dokumentacji dotyczącej środowisk, w których zakończono procedurę „Niebieska Karta”,
7) utrzymywanie kontaktów roboczych z podmiotami ustawowo zobowiązanymi do prac w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Słupsku,
8) formułowanie potrzeb i wniosków dotyczących problematyki przemocy w rodzinie dla Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Słupska,
9) prowadzenie ewidencji Grup Roboczych zawierająca w szczególności: liczbę i numery grup, wykaz imienny i instytucjonalny członków grup, dane osobowe osób objętych procedurą, liczbę założonych „Niebieskich Kart A”, datę rozpoczęcia i zamknięcia procedury, oraz informację przez jaką instytucję wszczęta została procedura, a także inne dane wynikające z potrzeb sprawozdawczych składanych przez Ośrodek, w tym sprawozdań do Centralnej Administracji Statystycznej (CAS) oraz potrzeb zgłoszonych przez dyrekcję Ośrodka lub Zespół Interdyscyplinarny, a następnie redaguje sprawozdanie półroczne i roczne,
10) podejmowanie innych czynności związanych z realizację procedury „Niebieskiej Karty”.