adres: Jana Pawła II, 1
          76-200 Słupsk

piętro: VII
pokój nr: 707 
telefon: 59-842-45-45

Koordynator: Barbara Stefanowicz

Do zadań Klubu Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych należy:

1) udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym,
2) organizowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach realizowanych projektów i programów aktywizacyjnych i wspierających,
3) tworzenie grup zarejestrowanych członków klubu, spośród osób niepełnosprawnych, współuczestniczących w działaniach samopomocowych i klubowych,
4) tworzenie honorowych grup osób wspierających działania klubowe w duchu kształtowania i promocji lokalnej integracji społecznej,
5) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie przygotowywania podstaw merytorycznych do zawiązywania partnerstw projektowych pomiędzy tymi organizacjami a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
6) koordynowanie (w ograniczonym zakresie ilościowym) wsparcia dla indywidualnych osób niepełnosprawnych w ramach doradztwa lub planu pomocy, które może być udzielone przez Ośrodek lub inne podmioty działające na terenie Miasta Słupska,
7) gromadzenie informacji o instytucjach i organizacjach pomagających osobom niepełnosprawnym oraz o zakresach ich pomocy,
8) współuczestniczenie, jako część Ośrodka, w publicznych wydarzeniach, których celem jest poprawa społecznego wizerunku osób niepełnosprawnych,
9) współuczestniczenie w pisaniu projektów aplikujących o dofinansowanie działalności Klubu w ogłaszanych konkursach.