adres: ul.Słoneczna 15d
          76-200 Słupsk

piętro: I 
pokój nr: 117,118
telefon: 59-81-42-859

Do zadań Zespołu ds. informatycznych należy:

1) planowanie i organizowanie prac konserwacyjno-remontowych sprzętu i prac konserwacyjnych i modyfikujących oprogramowanie oraz tworzenie harmonogramów czasowych poszczególnych czynności konserwacyjnych,
2) planowanie podziału zasobów systemowych na podstawie programu (planu) informatyzacji zakładu, w tym określenie dla poszczególnych aplikacji i użytkowników przydziału pamięci dyskowych oraz innych zasobów (np. priorytety, czas procesora, liczba procesorów itd., na ile pozwalają techniczne możliwości zainstalowanych systemów), w celu optymalnego ich wykorzystania,
3) wdrażanie nowych systemów, programów informatycznych oraz występowanie z wnioskami o ich usprawnienie,
4) reagowanie na zgłaszane nieprawidłowości pracy systemów i oprogramowania,
5) koordynacja i nadzorowanie aplikacji i oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych,
6) bieżące instalowanie nowych wersji oprogramowania,
7) zarządzenie siecią i jej eksploatacja, zgodnie z założeniami techniczno -ekonomicznymi,
8) bieżąca kontrola poprawności działania sieci poprzez jej monitorowanie i reagowanie na wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości,
9) ciągły nadzór nad zgodnością dokumentacji infrastruktury teleinformatycznej ze stanem rzeczywistym,
10) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i systemów informatycznych,
11) obserwacja wydajności urządzeń, stosowanych technologii i na tej podstawie przedstawianie wniosków mających na celu poprawę funkcjonalności sieci,
12) konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów (stacje użytkowników, serwery) i innych urządzeń sieciowych (np. drukarki sieciowe),
13) rejestracja wszystkich kont użytkowników zakładanych na serwerze sieci lokalnej,
14) określanie uprawnień poszczególnych użytkowników w zakresie dostępu do określonych katalogów i podkatalogów oraz plików informacyjnych, w zależności od kategorii grupy użytkowników oraz zakresu i typu informacji, do której użytkownik usiłuje uzyskać dostęp,
15) zapewnianie, zgodnie z przyjętym planem zakładowym, ochrony dostępu fizycznego i logicznego do zasobów,
16) bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,
17) wprowadzanie w miarę potrzeb zmian w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych,
18) analizowanie zastosowania systemów komputerowych różnych konfiguracji do konkretnych celów przetwarzania danych, w celu uzyskania minimalnej konfiguracji danego typu sprzętu przy założeniu jego maksymalnego i efektywnego wykorzystania,
19) wybór i weryfikowanie metod pomiarowych i programów testujących sprawność działania programów i sprzętu,
20) analizowanie możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych różniących się pod względem sprzętu, wyposażenia i wydajności oraz określanie warunków takiej współpracy,
21) dostosowywanie systemów komputerowych do konkretnych aplikacji (zastosowań) poprzez odpowiedni dobór: typów komputerów, ich konfiguracji, wielkości i typu pamięci, urządzeń peryferyjnych itp.,
22) określanie sposobu działania sprzętu komputerowego, np. praca autonomiczna, praca w grupach roboczych, praca w sieci komputerowej itp.,
23) elektroniczne archiwizowanie i tworzenie kopii zapasowych baz danych na nośnikach informatycznych,
24) utrzymywanie bezawaryjnego funkcjonowania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych,
25) organizowanie prac komputerowych zgodnie z wymaganiami użytkowników, tak by zapewnić terminowe, pewne i skuteczne wykonawstwo,
26) konserwowanie programów poprzez tworzenie kopii bezpieczeństwa, zarówno danych, jak i oprogramowania oraz usuwanie zbędnych plików,
27) diagnozowanie błędów powstałych w czasie eksploatacji sprzętu oraz odzyskiwanie utraconych danych,
28) wykorzystywanie wiedzy, zasad i praktycznych doświadczeń z dziedziny komputerów i ich urządzeń peryferyjnych do identyfikacji i rozwiązywania problemów wynikłych w czasie pracy,
29) uruchamianie programów testujących jednostkę centralną, pamięć operacyjną, kanały i wszystkie zainstalowane urządzenia peryferyjne,
30) usuwanie prostych uszkodzeń mechanicznych wykrytych w czasie okresowych przeglądów,
31) prowadzenie konserwacji programów systemowych i aplikacyjnych,
32) uczestniczenie w instalowaniu lokalnych sieci komputerowych,
33) przeprowadzanie okresowych testowań wszystkich podzespołów systemu komputerowego,
34) przeprowadzanie okresowych przeglądów programów systemowych i aplikacyjnych na obecność wirusów komputerowych,
35) instalowanie i uruchamianie programów aplikacyjnych,
36) wykonywanie nowych partycji na dyskach twardych z różnym podziałem,
37) wykonywanie prac serwisowych, polegających na wymianie kart, dysków twardych, napędów dyskietek, klawiatur, monitorów i innych urządzeń peryferyjnych,
38) wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną stron internetowych wykorzystywanych przez MOPR.