adres: ul.Słoneczna 15d
       76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 222
telefon: 59-81-42-831

Kierownik: Arkadiusz Marchewka 

Do zadań Działu Administracyjnego – Gospodarczego należy:

1) współdziałanie z Głównym Księgowym w celu ustalania potrzeb w zakresie zakupów i finansowego rozliczania się,
2) konserwacja pomieszczeń Ośrodka,
3) organizacja remontów bieżących Ośrodka,
4) zaopatrzenie materiałowo – technicznym Ośrodka (materiały biurowe, druki, sprzęt biurowy),
5) gospodarowanie środkami rzeczowymi i materiałami biurowymi,
6) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
7) zabezpieczenie Ośrodka przed kradzieżą i pożarem,
8) organizacja transportu osób niepełnosprawnych,
9) zapewnienie transportu dla potrzeb Ośrodka,
10) zapewnienie czystości wewnątrz i na zewnątrz Ośrodka,
11) współpraca z komórkami Ośrodka, w tym jednostkami nadzorowanymi, w zakresie wynikającym z obowiązków działu,
12) organizacja i prowadzenie zakupów, remontów, inwestycji,
13) zlecanie usług, dostaw i robót budowlanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
14) organizacja prac komisji przetargowych lub innych komisji,
15) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
16) udział w pracach komisji BHP,
17) współpraca z inspektorem nadzoru budowlanego w zakresie remontów, przeglądów budynków oraz inwestycji.