adres: ul.Słoneczna 15d
       76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 204
telefon: 59-81-42-806

Główny księgowy: Danuta Mazuro

Do zadań Głównego Księgowego i Działu Finansowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości,
2) sporządzanie not księgowych na potrzeby ewidencji księgowej,
3) kontrolowanie wpływów i pod względem formalno - rachunkowym dokumentów księgowo-finansowych, stanowiących podstawę ewidencji operacji gospodarczych, kierowanie ich do kontroli merytorycznej,
4) księgowanie operacji gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakładowym planem kont,
5) prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń spornych,
6) ustalanie stanów: należności, zobowiązań, rozliczeń spornych odrębnie dla poszczególnych kontrahentów,
7) wyodrębnianie, na potrzeby sprawozdawczości należności i zobowiązań krótko - oraz długoterminowych,
8) sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
9) pisemne ustalanie sald co najmniej raz w roku obrotowym ze swoimi kontrahentami,
10) analizowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu należności,
11) naliczanie odsetek za nieterminową regulację należności i roszczeń,
12) rozliczanie zakupu materiałów, towarów i opakowań,
13) sporządzanie właściwej dokumentacji księgowej i prawidłowe ewidencjonowanie oraz rozliczanie tych zakupów,
14) kontrolowanie stanu zapasów, ich wycena zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz „małowartościowych",
16) przygotowywanie miesięcznych deklaracji, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie terminowych rozliczeń tych płatności z odpowiednimi instytucjami (właściwy urząd skarbowy, ZUS),
17) dokonywanie terminowych płatności ze środków podmiotu gospodarczego na rzecz kontrahentów, instytucji i osób fizycznych,
18) obliczanie i rozliczanie wynagrodzenia dla każdego pracownika,
19) prawidłowe archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych, płacowych i innych nośników informacji księgowych oraz urządzeń księgowych w okresach przewidzianych odpowiednimi przepisami,
20) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, informacji dodatkowej (także sprawozdań okresowych, zgodnie z potrzebami zakładu),
21) ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz strukturą organizacyjną i zasadami rozliczeń przyjętymi w danym podmiocie (rodzajowym, miejsca powstawania, czasu powstania itp.),
22) ustalanie rzeczywistego poziomu i struktury kosztów w okresie sprawozdawczym,
23) prowadzenie kasy do zadań, której należy:
a) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
b) realizowanie wypłat gotówkowych,
c) prowadzenie raportu kasowego,
d) ewidencja druków ścisłego zarachowania oraz znaków wartościowych,
24) monitorowanie, weryfikacja i ocena skuteczności procesów zarządzania ryzykiem,
25) ocena systemu kontroli wewnętrznej,
26) weryfikacja zgodności działań w obszarze akceptacji wydatków z wewnętrznymi regulacjami jednostki.