Kierownik Placówek: Marlena Kot-Brzezinska

Aktualne informacje o działalności placówek zawarte są w linku poniżej:

https://www.facebook.com/pow.slupsk/

Do zadań Placówek opiekuńczo-wychowawczych należy:

1) stwarzanie prawidłowych warunków do działalności opiekuńczo – wychowawczej placówek, w tym przestrzegania standardów opieki i wychowania określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy,
2) koordynowanie odpowiedniego stanu zatrudnienia w placówkach,
3) sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem funkcjonowania placówek oraz nad przebiegiem procesów opiekuńczo – wychowawczych i profilaktyczno – terapeutycznych,
4) kierowanie pracą Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

adres: ul.Słoneczna 15d
76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 210
telefon: 59-814-28-15, 59-814-28-14 (Biuro projektów)

Do zadań zespołu ds. analiz i bezpieczeństwa informacji należy:

1) opracowywanie rocznego sprawozdania Ośrodka, oceny zasobów pomocy społecznej,
2) ocena stanu kontroli zarządczej,
3) wskazywanie obszarów problemowych stanowiących podstawę do opracowywania programów,
4) prowadzenie konsultacji w opracowywaniu procedur kontroli zarządczej oraz przeglądów dokumentów wewnętrznych regulujących poszczególne standardy kontroli zarządczej,
5) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania w ośrodku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym wyrażanie stanowiska w przedmiocie możliwości udostępnienia danych podmiotom zewnętrznym,
6) organizacja archiwizacji i brakowania dokumentów Ośrodka,
7) wykonywanie czynności zastrzeżonych dla administratora bezpieczeństwa informacji
8) prowadzenie ewidencji korzystania z archiwum przez pracowników MOPR w Słupsku,
9) nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej.

adres: ul.Słoneczna 15d
76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 207
telefon: 59-814-28-12


Do zadań Zespołu ds. domów pomocy społecznej należy:

1) prowadzenie postępowań związanych ze skierowaniem i umieszczeniem klienta w domu pomocy społecznej,
2) przygotowywanie projektów wniosków do sądów o umieszczenie w domach pomocy społecznej bez zgody klientów,
3) ustalenie zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia,
4) organizowanie i zapewnianie pomocy instytucjonalnej dla mieszkańców gminy, w tym merytoryczne i organizacyjne wykonywanie zadań związanych z kontraktacją i finansowaniem usług w domach pomocy społecznej,
5) ustalanie odpłatności za pobyt i weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie i przebywających w domu pomocy społecznej,
6) prowadzenie ewidencji osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
7) załatwianie skarg, odwołań i interwencji w zakresie realizowanych zadań,
8) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań,
9) współpraca z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Domami Pomocy Społecznej,
10) wprowadzanie do systemu POMOST informacji umożliwiających wydanie decyzji związanych z umieszczaniem w domach pomocy społecznej lub ośrodkach wsparcia,
11) przygotowywanie decyzji związanych z umieszczaniem w domach pomocy społecznej lub ośrodkach wsparcia.

adres: ul.Słoneczna 15d
76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 206
telefon: 59-81-42-811

 

Do zadań Zespołu ds. pracowniczych należy:

1) realizacja polityki kadrowej Ośrodka,
2) dokonywanie analizy stanu i struktury zatrudnienia, określanie potrzeb, sporządzanie sprawozdania z tego zakresu,
3) prowadzenie spraw pracowniczych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników,
b) ewidencja zatrudnianych i zwalnianych pracowników,
c) sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, informacji dla pracowników, zmiany stanowisk, uposażeń, świadectw pracy,
d) wydawanie skierowań na badania profilaktyczne,
e) ewidencja i wystawianie delegacji służbowych i legitymacji służbowych,
f) wystawianie zaświadczeń, sporządzanie niezbędnych pism i odpisów dotyczących zatrudnienia,
g) ewidencja i przygotowywanie umów dotyczących kształcenia i dokształcania pracowników,
h) ewidencja czasu pracy, urlopów pracowniczych, zaświadczeń lekarskich,
i) opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń dotyczących pracy,
j) przygotowywanie stosownej dokumentacji w zakresie wymierzenia kar porządkowych i przyznania nagród,
k) sporządzanie sprawozdawczości kwartalnej, półrocznej i rocznej
l) sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu PFRON,
m) współpraca z PUP w zakresie organizowania staży dla bezrobotnych absolwentów, robót publicznych i prac interwencyjnych,
n) kompletowanie dokumentów pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
o) nadzór nad planowaniem zatrudnienia, prowadzenie wykazu etatów,
p) współdziałanie w ustaleniu i utrzymaniu optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia,
q) współpraca z działem księgowości m.in. sporządzanie wykazu osób uprawnionych do „trzynastki”, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, odzieży ochronnej,
r) przygotowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
s) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu służby przygotowawczej.

 

adres: ul.Słoneczna 15d
76-200 Słupsk

piętro: II
pokój nr: 201
telefon: 59-81-42-801, 81-42-802
Fax. 59-81-42-803
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do zadań Sekretariatu należy:

1) prowadzenie zbioru aktów wewnętrznych MOPR w Słupsku,
2) prowadzenie zbioru pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska dyrekcji oraz pracownikom MOPR w Słupsku,
3) prowadzenie zbioru zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska dotyczących działalności MOPR w Słupsku,
4) prowadzenie zbioru pełnomocnictw i upoważnień udzielonych pracownikom przez Dyrektora MOPR w Słupsku,
5) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez MOPR,
6) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
7) obsługa Dyrektora i jego zastępcy oraz ich gości,
8) prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora,
9) przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,
10) udzielanie informacji interesantom, m. in. poprzez: informowanie o funkcjonowaniu i strukturze MOPR, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych,
11) koordynowanie wyjazdów kierowców samochodami służbowymi,
12) ustalanie grafiku spotkań w sali konferencyjnej,
13) prowadzenie ewidencji i wydawanie biletu miesięcznego ,,na okaziciela” przez pracowników MOPR w Słupsku,
14) przyjmowanie pism przesłanych drogą elektroniczną oraz przekazywanie ich odpowiednim pracownikom zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
15) czynności związane z obiegiem korespondencji, a w szczególności:
a) przyjmowanie korespondencji, przesyłek oraz dokumentów,
b) prowadzenie rejestru pism wpływających,
c) przygotowanie pism do dekretacji Dyrektora,
d) segregacja i dystrybucja pism do odpowiednich działów,
e) prowadzenie rejestru pism wychodzących,
f) przygotowanie korespondencji do wysłania,
g) korespondencja z pozostałymi ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami,
h) przyjmowanie i wysyłka korespondencji dotyczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.