Wnioski w ramach programu „500 Plus” - świadczenia wychowawczego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przyjmować będzie od 1 sierpnia 2017 roku.

Świadczenie przysługuje rodzicom co najmniej dwójki dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, prawnemu dziecka. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł na dziecko. 

Świadczenie wychowawcze nie podlega kryterium dochodowemu w przypadku drugiego i każdego kolejnego dziecka. Będzie ono wypłacane w każdym przypadku. Świadczenie na pierwsze dziecko otrzymają także rodzice, którzy nie przekroczą 800 zł dochodu na członka rodziny. W przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, a dochód rodziców nie przekracza 1200 zł w przeliczeniu na osobę, świadczenie zostanie także wypłacone na pierwsze dziecko.
Wsparcie finansowe w ramach programu będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 59-848-10-50

Wnioski na świadczenie wychowawcze można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 d. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. w pokoju numer 12 (parter).

Wnioski do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/18
(Plik PDF)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)
(Plik PDF)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.
(Plik PDF)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.
(Plik PDF)Szczegółowe założenia programu w linkach poniżej

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/