Przemoc ma miejsce wtedy, gdy ktoś mając przewagę nad drugą osobą (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, prawną), zachowuje się w następujący sposób:

- popycha, policzkuje, uderza, szarpie
- ośmiesza, obrzuca obelgami, wyzwiskami
- zmusza do robienia rzeczy, na które bliska osoba nie wyraża zgody
- uniemożliwia lub utrudnia kontakty z przyjaciółmi i/lub rodziną
- grozi wyrządzeniem krzywdy, zranieniem lub pozbawieniem życia
- zabiera pieniądze lub uniemożliwia korzystanie z nich osobie będącej w stosunku zależności finansowej
- niszczy własność tej osoby
- dotyka wbrew woli, zmusza do niechcianych kontaktów seksualnych
- szantażuje, kontroluje korespondencję (telefon, komputer, portale społecznościowe, listy).

Osoba, wobec której stosuje się ww. zachowania, staje się bezradna i traci możliwości obrony siebie i swoich interesów.

Chociaż wielu ludziom wydaję się, że takie zachowania wobec bliskich jest ich prywatną sprawą, to w świetle obowiązującego w Polsce prawa są przestępstwem podlegającym karze tak samo, jak przemoc wobec obcych osób.

STOSOWANIE PRZEMOCY WOBEC BLISKICH OSÓB JEST PRZESTEPSTWEM ŚCIGANYM Z URZĘDU

Stanowi o tym art. 207 Kodeksu Karnego:
„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Służby i instytucje, takie jak: policja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, mają obowiązek podejmować interwencję zawsze, gdy zachodzi podejrzenie takiego czynu i uruchomić procedurę „Niebieskie Karty”. Celem tych działań jest zatrzymanie przemocy i udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym.

W świetle obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba stosująca przemoc musi liczyć się z ponoszeniem określonych konsekwencji, takich jak np.:

rozpoczęcie procedury karnej lub/i administracyjnej przeciwko niej
zakaz kontaktowania się z określonymi osobami
zakaz zbliżania się do określonych osób
nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Interesy osób krzywdzonych chronią także zapisy prawa cywilnego zawarte m.in. w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.
Warto, żeby Pan/Pani wiedział/ła, że ZA PRZEMOC ODPOWIEDZIALNA JEST OSOBA, KTÓRA JĄ STOSUJE. Żadne zachowanie osoby krzywdzonej nie usprawiedliwia jej stosowania, nawet kiedy Pan/Pani czuje się prowokowany/a.

Żółta Kartka stanowi ostrzeżenie, że dalsze takie Pana/Pani zachowanie może pociągnąć za sobą poważne dla Pana/Pani konsekwencje prawne.

Jest też zachętą do przemyślenia swojego zachowania i wprowadzenia zmian. Pomóc w tym mogą programy skierowane do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Dzięki udziałowi w programie może nauczyć się Pan/Pani radzić sobie z emocjami (np. złością, gniewem), agresją i stresem, a także nauczyć się wywierania wpływu na innych-bez stosowania przemocy.
Może to przyczynić się do polepszenia relacji z bliskimi osobami.

Zapraszamy do zgłoszenia się do miejsca, w którym może Pan/Pani uzyskać pomoc- będzie to z korzyścią dla Pana/Pani całej rodziny.

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani porozmawiać ze specjalistami o swojej sytuacji poniżej znajdzie Pan/Pani ich adresy.
Udział w programach jest bezpłatny.

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc.Przy Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Gdyńska 13 A,76-200 Słupsk - (wtorek 17:30-20:00) tel. 732-412-105, 504-380-072,