1. Osoby przewlekle psychicznie chore  ( wykazujące zaburzenia psychotyczne).
  2. Niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, którzy spełniają następujące warunki:
    • wykazują się ogólną sprawnością ruchową, pozwalającą na korzystanie z usług w warunkach istniejących wewnątrz budynku ŚDS,
    • komunikują się przynajmniej na poziomie podstawowym, pozwalającym na przeprowadzenie terapii,
    • osoby, które  nabyły niezbędne umiejętności z zakresu samoobsługi.
  3. Osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, wymagające wsparcia w przezwyciężaniu  trudności życiowych, zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych oraz postępowania rehabilitacyjnego, rozumianego jako zespół działań  podejmowanych przez pomoc społeczną w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, mający na celu usamodzielnienie życiowe i społeczne ww. osób.
  4. Osoby po przebytym leczeniu psychiatrycznym wymagające przystosowania do samodzielnego funkcjonowania w swoim otoczeniu.
  5. Osoby pełnoletnie do 65 roku życia,  które z powodu zaburzeń i chorób  psychicznych oraz  niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w zachowaniu integracji społecznej,  w pełnieniu ról życia codziennego, w relacjach z otoczeniem,  w szukaniu pracy  i w procesie edukacji.