Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - wniaski przyjmowane będą do 21.06.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje o rozpoczęciu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.  Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od  dnia 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.).
Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
Beneficjentami programu są:
- osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
- osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Informujemy, iż podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r.

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych  w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”