1 147 027 zł otrzyma MOPR na prowadzenie Projektu „Kierunek aktywność II”. Umowę na przekazanie środków podpisała w imieniu miasta Krystyna Danilecka – Wojewódzka, podpis obok Pani Wiceprezydent złożył Mieczysław Struk Marszałek województwa pomorskiego.

Umowa została podpisana 24 września na uroczystym spotkaniu, w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Uzyskane środki zostaną przekazane na prowadzenie projektu „Kierunek aktywność II”, który jest kontynuacją projektu „Kierunek aktywność” i jest realizowany w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Projekt, który realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont.

Działania skierowane są do 90 osób i realizowane będą w od września 2018 roku do grudnia 2020 roku. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, który osiągany będzie poprzez pracę socjalną, kursy i szkolenia zawodowe, poradnictwo specjalistyczne, terapie, a w szczególności poprzez aktywizację społeczno-zawodową w Centrum Integracji Społecznej w Słupsku. Aktywizacja zawodowa prowadzona będzie w ramach warsztatów remontowo-budowlanego, konserwatorsko-gospodarczego oraz prac twórczych.

Na realizację projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzyma dofinansowanie w wysokości 1147027,32 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wkład własny w całości zapewnia partner – Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku.

 

1 

2

3