Do 204 osób bezdomnych dotarli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w ramach ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych. Personel MOPR wsparli streetworkerzy Stowarzyszenia „Horyzont”, Policja oraz Straż Miejska. Akcję zainicjowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Licznie rozpoczęto 7 lutego po południu, a zakończono około 1.00 w nocy 8 lutego. Patrole docierały do osób przebywających w tak zwanych miejscach niemieszkalnych: pustostanach, działkach, dworcu kolejowym, klatkach schodowych, piwnicach, strychach itp. Licznie obywało się także w placówkach przeznaczonych dla osób bezdomnych: ogrzewalni, schronisku, noclegowni. Patrole oprócz zbierania danych, oferowały także pomoc i informacje o możliwościach uzyskania pomocy.
Z akcji wynika, że na terenie miasta przebywają 204 osoby bezdomne. Według pracowników socjalnych z Zespołu ds. osób bezdomnych i uchodźców MOPR, podobne dane uzyskiwano w ubiegłych latach.
Zebrane informacje przekazane zostaną Wojewodzie, a następnie Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

pracownicy socjalni wraz ze strażnikami miejskimi rozmawiają z osobą bezdomną