Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

W ramach szerokiej gamy zintegrowanych działań wspierających i aktywizujących, skierowanych do mieszkańców ul. Lelewela i okolic (Osiedle Słowińskie) w latach 2008-2010, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku realizował Projekt „Streetworking na Lelewela” (2008) oraz „Słupski streetworker” (2009-2010). Projekt w przeważającej części został sfinansowany ze środków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku.

Celem głównym realizowanego Projektu, była poprawa sytuacji życiowej dzieci i młodzieży spędzających czas na ulicy poprzez wspomaganie i korygowanie procesu uspołecznienia i reintegracji społecznej poprzez:

 • stworzenie dzieciom i młodzieży z tego terenu, spędzającym wolny czas na ulicy, alternatywy dla nudy, pustki i marazmu, jakich doświadczają w swoim środowisku wychowawczym;
 • interioryzację i internalizację powszechnie przyjętych norm społecznych jako przygotowanie do korzystania z pomocy świetlic i klubów oraz profilaktyka marginalizacji społecznej;
 • przeciwdziałanie patogennym wpływom środowiska wychowawczego na społeczne i emocjonalne funkcjonowanie uczestników projektu poprzez ich uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych oraz treningach umiejętności;
 • rozwój zainteresowań, rozbudzenie ciekawości, poszerzenie horyzontów i wiedzy o otaczającym świecie i regułach nim rządzących u uczestników projektu
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Zaobserwować można, że w efekcie 3-letniej realizacji Projektu, z grupą łącznie 70 dzieci i młodzieży, dzięki udzielonemu wsparciu młodsze dzieci nie angażują się w kontakty z grupami starszej młodzieży i nie czerpią negatywnych wzorców, a ich uwaga skierowana jest na inne możliwości spędzania czasu wolnego. Jednocześnie w trzecim - ostatnim roku realizacji Projektu na tym terenie zauważamy zmianę postaw młodzieży uczestniczącej w projekcie z roszczeniowej na zaangażowaną (zamiast potrzeby prostej konsumpcji, pojawiła się potrzeba realizowania własnych pasji), co rokuje szansą wyrobienia korzystnych nawyków w organizowaniu czasu własnego. Zauważamy u uczestników Projektu rozbudzenie potrzeby własnego rozwoju i wykształcenia umiejętności korzystania z dostępnych form realizowania w sposób konstruktywny własnej aktywności.
Pomieszczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Raszyńskiej, gdzie od 2009 r. odbywała się część zajęć, młodzież obecnie traktuje jak swój azyl, zintegrowała się, czuje się tam bezpiecznie, rozumiana i akceptowana, co uzasadnia potrzebę stworzenia świetlicy środowiskowej (dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży), w ramach której będą kontynuowane oddziaływania profilaktyczne i edukacyjno-integracyjno-wychowawcze z uczestnikami Projektu. Aktualnie obowiązująca Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku wskazuje również na taką potrzebę.
Dotychczasowa działalność pedagogów ulicznych zmierzała do przygotowania bądź przywrócenia uczestników Projektu do korzystania z instytucjonalnych form pomocy. W ostatnim roku realizacji Projektu (2010) działania były w znacznej części tożsame z opisanymi w strategii jako działalność świetlicy środowiskowej:

 • regularne zajęcia z aikido,
 • dwudniowe cykle zajęć artystycznych, podczas których uczestnicy Projektu rozmawiali o tradycjach wielkanocnych i przygotowywali wydmuszki, pisanki oraz stroiki świąteczne, a prace wręczyli rodzicom i przyozdobili swoje domy, wykonali kwiaty i upominki dla rodziców z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, wykonali dekoracje bożonarodzeniowe
 • od 2010 r., w roku szkolnym realizowano zajęcia pomocy w nauce, które prowadziły streetworkerki, jednocześnie angażując dorosłych wolontariuszy i młodzież do pomocy młodszym dzieciom
 • podczas wakacji pomoc w nauce zastąpiły zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z wykorzystaniem sprzętu (telewizor, DVD, komputer z dostępem do internetu, aparat fotograficzny) i pakietów edukacyjnych: ”Lekcje przestrogi”, pozyskanych dzięki dotacji otrzymanej przez MOPR ze środków KPiRPA w Słupsku. Uczestnicy projektu oglądali filmy, które stanowią podstawę do dyskusji i wysnucia refleksji na temat otaczającego świata, reguł w nim panujących i kształtowania własnych postaw, by w tym świecie prawidłowo funkcjonować. Poruszono też tematy bezpieczeństwa podczas wakacji, odbywały się zajęcia z origami, dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych z psychologiem (poruszono problemy dotyczące seksualności w okresie dojrzewania, rozpoznawania uczuć, poprawnej komunikacji, rozumienia siebie i poznawania innych)
 • prowadzone były zajęcia z samoobsługi, m.in. z przygotowania prostych posiłków, utrzymywania higieny osobistej i dbania o własny wizerunek.

W pomieszczeniu zainstalowano Internet, z dostępu do którego korzystają uczestnicy projektu pod opieką i nadzorem pedagogów. Rozpoczęcie pracy z Internetem polegało na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w sieci i obsługi komputera. Do komputera podłączono drukarkę, zakupioną ze środków własnych MOPR.
Pedagodzy ponadto realizowali w ramach Projektu następujące zadania:

 • organizowali czas wolny dzieci i młodzieży zamieszkującej okolice ul. Lelewela, Raszyńskiej i okolice (Lotha, Na Wzgórzu, Sierpinka, Lipowa, Piastów, Obr. Wybrzeża) poprzez zajęcia sportowe i integracyjne (mecze, grill, festyn, malowanie świetlicy, warsztaty kulinarne), wyjścia do restauracji, miejsc pamięci narodowej, ośrodków kultury (zajęcia z tańca, artystyczne, warsztaty filmowe), organizowanie rekreacji i wypoczynku, wyjść na basen, również poza Słupskiem, wyjść na imprezy miejskie, których adresatem jest młodzież, do kin i teatrów, do filharmonii
 • prowadzili działalność edukacyjną polegającą na wyposażeniu uczestników w umiejętność samodzielnego planowania czasu wolnego z wykorzystaniem dostępnych środków (organizacja i planowanie, wyszukiwanie imprez, sponsorów, partnerów itp.) również z wykorzystaniem zakupionego w 2009 r. ze środków KPiRPA sprzętu (komputer, aparat fotograficzny, drukarka),
 • organizowali spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin i z ciekawymi ludźmi (m.in. psychoterapeutka, policjant – o zagrożeniach wakacyjnych, z edukatorem seksualnym z programu Mama i Ja)
 • prowadzili zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne w oparciu o zdobyte doświadczenia grupy, przeżyte sytuacje, obejrzane w kinie filmy,
 • przygotowywali uczestników do zmiany formy wsparcia na świetlicę środowiskową,
 • organizowali pomoc w nauce zarówno rówieśniczą jak i w oparciu o wolontariat
 • nawiązywali kontakt ze środowiskiem rodzinnym podopiecznych,
 • diagnozowali problemy wychowawcze i destrukcyjne oddziaływania środowiska wychowawczego,
 • monitorowali oczekiwania okolicznych mieszkańców,
 • angażowali się we współpracę z pracownikiem socjalnym z ul. Lelewela (m.in. w Program Aktywności Lokalnej będący elementem Projektu „Bliżej Pracy”, realizowanego przez MOPR, współfinansowanego przez EFS POKL), zgłaszając zaobserwowane trudności w rodzinach, pozyskując dofinansowanie np. do wypoczynku letniego dla podopiecznych
 • aktywnie poszukiwali nowych rozwiązań w pracy z dziećmi ulicy, zdobywali sponsorów.

Dzięki sponsorom i prywatnym darczyńcom uczestnicy dysponują m.in.:

 • dodatkowymi art. szkolnymi, puzzlami, materiałami do pracy twórczej (mazaki, kredki, kleje, sznurek, kartki A3, bloki biurowe);
 • płytami DVD do nagrywania wykonanych przez siebie fotografii;
 • głośnikami do komputera.

Dzięki sponsorom zorganizowana została Wigilia z poczęstunkiem, a prawdziwy Święty Mikołaj wręczył wszystkim dzieciakom upominki gwiazdkowe.
Sponsorzy zapewnili również:

 • poczęstunek na festynie z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka;
 • darmowe wejściówki do kina, teatru, filharmonii.

Wsparli nas:
Słupski Ośrodek Kultury
Ośrodek Teatralny Rondo, Słupsk
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Domin”, Dębnica Kaszubska
FHU Gelato S.C., Reblinko
Młodzieżowy Dom Kultury, Słupsk
Pavlotti, Słupsk
Kino Rejs (MCK Słupsk)
Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku
Urząd Miejski w Słupsku

dsf