Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie to instytucja pomagająca osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dyrektor MOPR przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w kazdy wtorek i czwartek w godzinach 10.00-12.00

Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 

Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów od poniedziałku do piatku w godz. 8.00-15.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Słoneczna 15D
76-200 Słupsk
Tel. 59-81-42-801, 81-42-802
Fax. 59-81-42-803
NIP 839-199-47-46

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dział Świadczeń Rodzinnych -  tel - 59-81-42-603 , fax - 59-81-42-610

Inspektor Ochrony Danych - Edyta Zubka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 

 

Świadczenia Pomocy Społecznej

 1. Zasady udzielania określone są w "Ustawie z dnia 12 marca 2004, o pomocy społecznej", Która określa, że pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

  1. ubóstwa;
  2. sieroctwa;
  3. bezdomności;
  4. bezrobocia;
  5. niepełnosprawności;
  6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  7. przemocy w rodzinie;
   1. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
  8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  10. (uchylony);
  11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
  12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  13. alkoholizmu lub narkomanii;
  14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 2. Zgodnie z w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom mieszczącym się w następujących kryteriach dochodu:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł.
  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł,
  3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

adres: ul.Jaracza 5
           76-200 Słupsk

piętro: I
pokoje nr: 12,13
telefon: 59-842-45-45

Koordynator: Barbara Stefanowicz

 1. udziela informacji osobom niepełnosprawnym,
 2. organizuje zajęcia dla osób niepełnosprawnych w ramach realizowanych projektów  i programów aktywizacyjnych i wspierających,
 3. tworzy grupę  zarejestrowanych członków klubu, spośród osób niepełnosprawnych, współuczestniczącą w działaniach samopomocowych i klubowych,
 4. tworzy honorową grupę osób wspierających działania klubowe w duchu kształtowania i promocji lokalnej integracji społecznej,
 5. współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie przygotowywania podstaw merytorycznych do zawiązywania partnerstw projektowych pomiędzy tymi organizacjami a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
 6. koordynuje (w ograniczonym zakresie ilościowym) wsparcie dla indywidualnych osób niepełnosprawnych w ramach doradztwa lub planu pomocy, które może być udzielone przez Ośrodek lub inne podmioty działające na terenie Miasta Słupska,
 7. gromadzi informacje o instytucjach i organizacjach pomagających osobom niepełnosprawnym oraz o zakresach ich pomocy,
 8. współuczestniczy, jako część Ośrodka, w publicznych wydarzeniach, których celem jest poprawa społecznego wizerunku osób niepełnosprawnych,
 9. współuczestniczy w pisaniu projektów aplikujących o dofinansowanie działalności Klubu w ogłaszanych konkursach.

 

Statut MOPR
(pdf Plik Rozmiar: 220 KB)

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(pdf Plik Rozmiar: 412.58 KB)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
(pdf Plik Rozmiar: 260.87 KB)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
(pdf Plik Rozmiar: 139.8 KB)

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
(pdf Plik Rozmiar: 177.82 KB)

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.
(pdf Plik Rozmiar: 246.57 KB)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
(pdf Plik Rozmiar: 438.24 KB)

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
(pdf Plik Rozmiar: 529.08 KB)

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. 
(pdf Plik Rozmiar: 838.94 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.
(pdf Plik Rozmiar: 161.96 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych z dnia 10 sierpnia 2012 r.
(pdf Plik Rozmiar: 165.43 KB)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
(pdf Plik Rozmiar: 516 KB)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
(pdf Plik Rozmiar: 800 KB)

Uchwała Nr XLVIII/669/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie przyjęcia Programu „Familijny Słupsk”.
(pdf Plik Rozmiar: 84KB)

Świadczenia rodzinne

Rejony Pracy Socjalnej